Mink Machine
Slottskogen, Gothenburg

Thanks for all the fish.

[Slottskogen, Gothenburg]

Current album: Gothenburg